ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο χρήστης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά που έχει πραγματοποιήσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να το ασκήσει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, χωρίς να χρειάζεται κάποια αιτιολόγηση. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης και έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης προϋπόθεση για την επιστροφή είναι το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση. Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης, η οποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, θα πρέπει να αποκαταστήσετε με χρηματική αποζημίωση την απομείωση της αξίας του. Σε αυτήν την περίπτωση από το ποσό που θα σας επιστρέψουμε, θα αφαιρεθεί η συγκεκριμένη χρηματική αποζημίωση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων. Η επιστροφή γίνεται εντός 15 ημερών από την παραλαβή των επιστρεφομένων προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση, η απομείωση της αξίας καθορίζεται κατά την παραλαβή των προϊόντων από την επιχείρηση.
Εξαιρέσεις του Δικαιώματος Υπαναχώρησης:  Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από το νόμο. Ενδεικτικά εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για τον χρήστη με δικές του προδιαγραφές, προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγιεινής μετά την αποσφράγισή τους κλπ.
Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα που ακολουθεί με τίτλο  «Δήλωση Υπαναχώρησης».  Η Δήλωση υπαναχώρησης μπορεί να σταλεί  ηλεκτρονικά ή με συστημένη επιστολή προς την επιχείρησή μας ή  μπορείτε να την προσκομίσετε με δικά σας μέσα στην έδρα της επιχείρησης. Επίσης, πρέπει να αποστείλετε τα προς επιστροφή προϊόντα στην έδρα της επιχείρησης, συνοδευόμενα με τα σχετικά παραστατικά αγοράς (π.χ. Απόδειξη Λιανικής πώλησης).